بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 91
  • بازدید دیروز : 540
  • بازدید کل : 1165613

آمار بازدید سایت

پیوند ها

بررسی مخاطرات و اثرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی حوزه بجنورد) - 556 صفحه فایل ورد Word


بررسی مخاطرات و اثرات  ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی  حوزه بجنورد) - 556 صفحه فایل ورد Word

چکیده :

تحقیق حاضر که تحت عنوان اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی در توسعه شهری (مطالعه موردی : حوضه بجنورد) به اتمام رسیده است، براساس تحلیل منابع موجود ، بازدیدهای مکرر از منطقه و برخی از نتایج آزمایشگاهی صورت گرفته و در هشت فصل به شرح زیر تنظیم شده است :

در فصل اول ، کلیات طرح شامل چگونگی انتخاب موضوع تحقیق در منطقه بجنورد ، بیان مسئله و ضرورت تحقیق با پرسشهای آغازینی که در حوضه بجنورد قابل طرح بوده ، جهت رسیدن به اهداف مورد نظر مطالعات مشابه یا نزدیک به موضوع مورد نظر که قبلاً انجام گرفته ابزارها ، مواد و داده های موجود و قابل دسترس ؛ نقشه ها (زمین شناسی - توپوگرافی) در مقیاس های مختلف ؛ تصاویر ماهواره ای از دوره های متفاوت ، عکس های هوایی از دوره های مختلف مطرح شده است . در فصل دوم این پژوهش به زمین شناسی و مورفوتکتونیک منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است . از آنجائیکه این واحد از فلات ایران در شمال شرق ، به صورت یک واحد مستقل شکل گرفته است ، تحول ساختمانی و چینه شناسی آن طی دوره های زمین شناسی بررسی و تشریح گردیده ؛ در ادامه مطالبی پیرامون فعالیت تکتونیکی در کپه داغ و قابلیت های لرزه خیزی منطقه و گسلهای موجود در حوضه مورد مطالعه قرار گرفته است .

در فصل سوم داده های اقلیمی و تأثیر آن در مورفولوژی منطقه مورد مطالعه ، با استفاده از داده ها آماری ایستگاههای مجاور ، تعیین نوع اقلیم با استفاده از روش آمبرژه و دومارتن انجام گردیده ، تبخیر و تعرق ، رگبارهای کوتاه مدت (شدت - مدت) و تأثیر آن در مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مثلاً سیل) مورد بحث شده است در بخش آخر این فصل پالئوکلیما و تأثیر آن در شکل گیری پوشش سطحی زمین، لس ها و برخی از اشکال مورفولوژیکی بررسی شده است .

در فصل چهارم به منظور برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه ها ،که در توسعه شهری این حوضه مؤثرین عامل محسوب می شوند. ویژگیهای آبراهه ای از نظر سیل خیزی ، مورفومتری ، شیب عمومی ، ارتفاع ، فرسایش رسوب ، شیب و پروفیل مورد بررسی بوده است ، منطقه به زیر حوضه های هیدرولوژیک و مناطق غیر هیدرولوژیک (حوضه های شهری)، تقسیم شده است آبراهه های مخاطره آمیز(سیل خیزی) آنها در توسعه شهری بجنورد جداگانه بررسی گردیده است.

در فصل پنجم خصوصیات سنگ شناسی و رسوبی منطقه مورد مطالعه از نظر ژئومورفولوژی به عنوان دیگر عامل مهم مخاطرات ژئومورفولوژیکی و اثرات آنها در توسعه شهری ،مورد بررسی گرفته است ؛ ضمن تشریح واحدهای سنگی رسوبی و واحدهای رسوبی غیر سنگی اثرات آنها را در پایداری و ناپایداری جهت توسعه شهری ، خواص هر یک از سازندها در توسعه آبهای زیر زمینی ، مخاطرات مکانیکی خاک و قابلیت روان گرایی خاکهای جوان و رسوبات آبرفتی دوران چهارم در حوضه مورد بررسی و تحلیل واقع شده است .

در فصل ششم ،به قابلیت های مورفوتکتونیکی و مخاطره شناسی شهر بجنورد پرداخته است . ضمن تشریح تکامل تکتونکی ایران ، تحولات ساختاری و ساختمانی کپه داغ و ویژگیهای هندسی چین ها در پیرامون حوضه و سر انجام به حوضه مورد مطالعه توجه شده است ، گسلها و انواع آن در حوضه مورد بررسی؛و با توجه به تأثیر تکتونیک در شکل زایی حوضه و شهر ، نتایجی بدست آمده است زلزله های احتمالی در دوره بازگشتها و ضرایب آن محاسبه ، پتانسیل لرزه زایی برخی گسلهای فعال پیرامون حوضه تعیین گردید .

در فصل هفتم ، پیش بینی روند توسعه شهری و تأثیر آن برفرایندها ، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در این فصل ضمن توجه به توسعه شهری ازادوار گذشته ، رشد جمعیت (به عنوان عامل مهم انسانی توسعه شهری بجنورد) ، در طی دوره آماری 1385 – 1335 مورد مطالعه ، نرخ رشد ، زاد ولد و مرگ و میر و تأثیر آن در افزایش و کاهش جمعیت ، برآورد و پیش بینی جمعیت تا افق 1485 (یکصد سال) و نیازهای اساسی ؛آب (مصرف سرانه روزانه و سالانه) فضای مورد نیاز ، جهت توسعه شهری در طی یکصد سال آینده از مواردی است که در این فصل به آن پرداخته شده است .

در فصل هشتم این رساله ،با اثبات فرضیه ها و پاسخ به سئوالات پژوهش نتایج بدست آمده و پیشنهادات با توجه به نتایج حاصله ارائه شده است .

 

 

فهرست عناوین

عنوانصفحه

چکیده : 1

مقدمه : 3

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

1-1 چگونگی انتخاب موضوع تحقیق.. 5

1-2 معرفی محدوده مورد مطالعه. 5

1-3 بیان مسئله و ضرورت پژوهش…. 6

1-4 پرسشهای تحقیق.. 11

1-5 فرضیه های تحقیق.. 11

1-6 اهداف تحقیق.. 11

1 -7 پیشینه تحقیق.. 12

1-7-1در سطح جهانی.. 12

1-7-2 در سطح ملی.. 12

1-7-3 در سطح منطقه مورد مطالعه. 13

1-8 استفاده کنندگان از تحقیق.. 14

1-9 متدولوژی پژوهش…. 14

1-9-1 روش تحلیل.. 14

1-9-2 روش تحقیق.. 14

فصل دوم : داده های ساختمانی

2-1واحدهای بزرگ ساختمانی رسوبی در شمال شرق ایران. 21

2-1-1- بحثی درباره موقعیت ساختاری کپه داغ: 22

2-2تاریخچه چینه ای کپه داغ: 23

2-2-1 زمین ساخت کپه داغ : 24

2-2-2 زمین شناسی – چینه شناسی و لرزه خیزی حوضه بجنورد 24

2-2-2-1 سازند شمشک یا کشف رود 25

2-2-2-2 سازند چمن بید یا دلیچای25

2-2-2-3 سازتند مزدوران 26

2-2-2-4 سازند کرتاسه26

2-2-2-5 سازند شوریجه26

2-2-2-6 سازند تیرگان27

2-2-2-7 سازند سرچشمه 28

2-2-8 سازند سنگانه28

2-2-2-9 نهشته های نئوژن29

2-2-2-10 سازند کواترنری 30

2-4 گسل های کپه داغ و لرزه زمین ساخت… 37

2-5-1-1زون گسلی قوچان- رباط.. 40

2-5-1-2زون گسلی شمال شرق بجنورد. 40

2-5-1-3 گسله غربی شیخ.. 40

2-5-1-4 زون گسلی آشخانه. 41

2-5-1-5 گسله دنقوز داغ. 41

2-5-1-6 گسله رباط قره بیل.. 41

2-5-1-7 گسله میامی.. 41

2-5-1-8 گسله جاجرم. 41

2-5-1-9 گسله قلی.. 41

2-5-1-10 گسله نابیا 41

2-5-1-11 گسله سوقا 42

2-5- 1-12 گسله مراوه تپه. 42

2-5- 1-13 گسله تکل کوه 42

2-5-1-14 گسله قورخود. 42

2-5 -2لرزه ساخت استان خراسان شمالی.. 42

2-5-2-1 قابلیت لرزه خیزی.. 43

2-5-2-2 پهنه لرزه زمین ساختی زون گسلی کپه داغ. 43

2-5-2-3 پهنه لرزه زمین ساختی کپه داغ. 44

2-5-2-4ارتباط پهنه لرزه زمین ساختی ایران مرکزی.. 44

5-2-2-5 قابلیت و بزرگی لرزه های منطقه. 45

2-5-2-6 ژرفای لرزه ها 45

2-6 گسله شناسی روی سازندها در حوضه شهری بجنورد. 46

2-6-1گسل های تراستی و واژگونه. 46

2-6-1-1 گسل فیروزه 46

2-6-1-2 گسل ارکان. 47

2-6-1-3 گسل حصار. 47

2-6-1-4 گسل چهار خروار. 47

2-6-1-5 گسل آبچور. 48

2-6-2 گسل واژگونه 48

2-6-2-1 گسل های واژگونه قره قوزی.. 48

2-6-2-2 گسل واژگونه باباامان. 48

2-6-3 گسل های راستالغز. 49

2-6-3-1 زون گسلی شمال خاوری بجنورد. 49

2-6-3-2گسل چوکانلو. 50

2-6-4 گسل های عادی.. 51

2-7 کلیات ساختاری.. 51

2-7-1 چین ها 51

2-7-2 ویژگیهای هندسی ساختارهای چین.. 52

2-7-2-1 مکانیزم چین خوردگی و تحلیل تنش…. 54

فصل سوم : اقلیم – ژئومورفولوژی

3-1 مقدمه. 58

3-2- بررسی اقلیم حاکم بر ناحیه مورد مطالعه : 58

3-3-وضعیت ماکروکلیمائی و توزیع فشار ، توده های هوایی به عنوان تعیین کنندگان اصلی اقلیم: 59

3-2-1 توده هایی هوایی پرفشار سیبریایی : 59

3-2-2- توده های مدیترانه ای : 59

3-2-3- توده های شمالی و غربی : 59

3-2-4 توده های اقیانوس هند 59

3-2-5- توده های صحرایی : 59

3-4 : بارش…. 59

3-4-1 : بارندگی حداکثر 24 ساعته. 62

3-4-2- تحلیل رگبارها و منحنی شدت ، مدت ، دوره برگشت (IDF) منطقه : 62

3-5- مطالعه مشخصات اصلی اقلیم حوضه (دما ، تغییرات روزانه و فصلی آن) : 63

3-6- تعداد روزهای یخبندان : 66

3-7 باد : 68

3-7-1 : تجزیه و تحلیل باد منطقه در دوره شاخص آماری.. 69

3-8 : تبخیر : 71

3-9: طبقه بندی و تعیین تیپ اقلیمی حاکم بر حوضه بجنورد. 73

3-9-2- اندیس خشکی و ضریب رطوبتی دومارتن . 73

3-9-3- اقلیم نمای آمبرژه : 73

3-10 : پالئوکلیما و مواریث کواترنر آغازین : 74

3-10-1- شواهد اقلیمی گذشته : 74

3-10-2- سیستم های فرسایشی حاکم در کواترنر آغازین : 75

3-10-3 اشکال فرسایشی تراکمی در حوضه بجنورد : 77

فصل چهارم : نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری

4-1- مقدمه. 82

4-2 رودخانه باباامان. 82

4-3 ویژگیهای هندسی حوضه بجنورد. 82

4-4 تعامل توسعه شهری و مخاطرات سیل.. 83

4-4-1 تأثیرات توسعه شهری در هیدرولوژی حوضه آبریز. 83

4-5 سیل گیری شهرها 84

4-6 عوامل ایجاد سیل و خسارتهای ناشی از آن. 85

4-7 بررسی ، برآورد آبدهی و سیلاب حوضه هیدرلوژیکی بجنورد. 86

4– 7 – 1 ویژگی های هندسی حوضه و زیر حوضه های بجنورد. 86

4-7-1-1 شاخصه های شکل حوضه 78

4-7-1-2 رتبه بندی شبکه زهکشی و نسبت انشعاب حوضه. 88

4-7-1-4 توزیع ارتفاعی و طبقه بندی شیب حوضه مورد مطالعه. 89

4-7-2رژیم آبدهی رودخانه فیروزه 97

4-7-2-1 آبدهی سالانه. 97

4-7-2-2 برآورد آبدهی سالانه با احتمالات مختلف…. 99

4-7-3- برآورد آبدهی سالانه با روش تحلیل منطقه ای.. 100

4-7-4 آبدهی سالانه برآورد شده در هر یک از آبراهه های اصلی.. 102

4-7-5 آبدهی ماهانه. 103

4-7-6 آبدهی روزانه. 104

4-7-7 سیلاب… 106

4-7-7-1 بررسی سیل در ایستگاههای انتخابی.. 106

4-7-8 رسوب… 107

4-7-8-2 آمار و اطلاعات موجود. 108

4-7-8-3 رابطه دبی رسوب و دبی جریان. 108

4-7-8-4 بار رسوبی در محل ایستگاههای مورد نظر. 108

4-8 بررسی کیفیت آب و مخاطره شناسی آن در توسعه شهری بجنورد. 109

4-8-1 کیفیت آب در موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوضه بجنورد. 110

4-9برآورد نیاز آبی جهت توسعه شهری در حوضه بجنورد. 112

4-9-1 برآورد و میزان مصارف آب پیشنهادی برای جوامع شهری.. 113

4-10 بررسی وضعیت هیدرولوژیکی آبراهه های منتهی به شهر در حوضه بجنورد. 114

4-10-1 سیلاب و برآورد آن در آبراهه های مورد مطالعه. 116

4-10-2 رسوب… 123

4-10-2-1 برآورد بار رسوبی در محل ایستگاههای هیدرومتری.. 123

فصل پنجم : قابلیت های سنگها و رسوبات و مخاطره شناسی توسعه شهری بجنورد

5-1 مقدمه. 130

5-2 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی و غیر سنگی حوضه بجنورد. 130

5-2-1 ویژگیهای لیتولوژیکی واحدهای سنگی.. 130

5-2-1-1 سنگهای رسوبی حوضه بجنورد. 131

5-2-2 واحدهای غیرسنگی و آبرفتی حوضه شهری بجنورد. 139

5-2-2-1 واحد Qt1. 133

5-2-2-2 واحد Qt2. 133

5-2-2-3 واحد Qa1. 133

5-2-2-4 واحد QL 133

5-2-2-5 واحد Qc.. 133

5-3 بررسی ویژگیهای مهندسی رسوبهای سنگی و غیرسنگی در حوضه بجنورد. 134

5-3-1 ویژگیهای واحدهای غیرسنگی.. 134

5-3-1-1 شاخص های مهندسی واحد Qt2. 134

5-3-1-2 شاخص مهندسی واحد Qa1. 135

5-3-1-3 شاخص های مهندسی واحد Qc.. 136

5-3 -2 ویژگیهای مهندسی واحد سنگی حوضه بجنورد. 137

5-3-2-1 ویژگیهای سنگهای آهکی حوضه. 138

5-3-2-2 ویژگیهای سنگهای ماسه سنگی حوضه بجنورد. 139

5-3-2-3 بررسی مطالعات ژئوفیزیک (ژئوتکنیک) دشت و حوضه بجنورد : 140

5-4 خواص هیدروژئولوژیکی سازندهای سنگی رسوبی حوضه بجنورد : 141

5-5 مخاطرات رسوبات سنگی و غیرسنگی در توسعه شهری بجنورد. 143

5-5-1 سنگهای رسوبی ومخاطرات آنها در حوضه بجنورد. 144

5-5-2 سازندهای رسوبی حوضه و مخاطرات آنها در توسعه شهری.. 144

5- 6 ویژگیهای ژئوتکنیکی رسوبات دشت بجنورد و مخاطرات آن. 146

5- 7 ویژگیهای ژئوتکنیکی و مخاطرات هیدرودینامیکی رسوبات دشت بجنورد. 150

5-7-1 پارامترهای بکار گرفته شده به منظور برآورد نشست خاک… 150

5-7-2 نتایج بدست آمده از محاسبات نشست… 151

5-8 بررسی استعداد روان گرایی دشت بجنورد و مخاطرات آن. 152

5-8 -1 ویژگیهای پروفیل خاک دشت بجنورد. 154

5-8-2 زلزله ورودی.. 154

5-8-3 بررسی استعداد روانگرایی.. 154

5-8-4 داده های مورد نیاز ارزیابی استعداد روانگرایی.. 156

5-8-5 محاسبه فاکتور عمق.. 157

5-8-6 ارزیابی خطر روانگرایی در بخشهای مختلف حوضه. 157

فصل ششم : قابلیتهای تکتونیکی ومخاطره شناسی شهربجنورد

6-1 تکامل تکتونیکی.. 165

6-1-1 تکامل تکتونیکی در منطقه بجنورد. 165

6-2 گسله ها و ویژگیهای آن در حوضه بجنورد 166

6-2-1 انواع گسله ها 166

6-2-2 گسلش (گسل خوردگی): 167

6-2-3 گسله های فشارشی.. 167

6-2-4 گسلهای راستالغز: 172

6-2-5 مکانیسم گسلش و تحلیل تنش: 175

6-3 نتایج بررسیهای نئوتکتونیکی: 178

6-3-1 مفهوم علم نئوتکتونیک: 178

6-3-2 علائم و شاخص های زمین شناسی: 178

6-3-3 شواهد زئومورفولوژی زمین ریخت شناسی.. 179

6-3-4 تقسیم بندی گسله‌ها از دیدگاه فعالیت… 180

6-3-5 نشانگرهای باستان شناسی: 181

6-3-6 نشانگرهای تاریخی: 181

6-3-7 نشانگرهای زلزله شناسی: 181

6-3-8 نشانگرهای ژئودزی: 181

6-3-9 علائم و شواهد فعالیت های نئوتکتونیکی در منطقه بجنورد. 181

6-3-10 راستای عمومی تنش : 188

6-3-11 تحلیل سطوح لغزش و سازوکار فعال: 188

6-3-12 سازو کار ژرفی زمین لرزه ها: 189

6-3-13جهت گیری چین خوردگی ها: 189

6-3-14 نتیجه‌گیری.. 190

6-4 بررسی های لرزه زمین ساختی.. 190

6-4-1 لرزه‌خیزی ایران: 190

6-4-2 لرزه خیزی کپه داغ. 191

6-4-3 ایالت‌های لرزه زمین ساختی ایران: 192

6-4-3-1 تقسیم بندی بربریان (1976): 193

6-4-3-2 تقسیم‌بندی نوروزی (1976): (شکل 6-44). 193

6-4-3-3 تقسیم بندی نوگل سادات (1993193

6-4-3-4 پورکرمانی و اسدی (1374). 193

6-4-4 تاریخچه لرزه نگاری در پیرامون حوضه بجنورد. 194

6-4-4-1 زمین لرزه ‌های تاریخی (پیش از سده بیستم) گستره مورد مطالعه: 194

6-4-4-2 زمین لرزه‌های قرن بیستم.. 195

6-4-5 تقسیم‌بندی لرزه‌خیزی پیرامون حوضه مورد مطالعه بجنورد: 196

6-6-4 بررسی گسلهای فعال در گستره پژوهش: 197

6-4-7ویژگی های آماری داده های لرزه ای.. 197

6-4 -8 توزیع مراکز سطحی زلزله در کپه داغ: 197

6-4-9 توزیع مراکز سطحی زلزله در منطقه بجنورد: 198

6-4-10 ارتباط زمین لرزه ها با گسل های منطقه: 198

6-4-11 روابط آماری داده های لرزه ای: 199

6-4-11-1 رابطه فراوانی- سال: 199

6-4-11-2 فراوانی – بزرگا: 202

6-4-11-3 فراوانی – عمق کانونی: 203

6-4-11-4 رابطه بزرگای Ms وmb. 203

6-4-11-5 تعیین حد آستانه: 204

6-4-11-6 برآورد پارامترهای لرزه خیزی براساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر. 204

6-4-11-7 برآورد دوره بازگشت زلزله (Return period). 205

6-4-11-8 برآورد بیشینه توان لرزه زایی گسله ها: 205

6-4-11-9 برآورد جابه جاشدگی در راستای گسله ها: 205

6-4-11-10 برآورد شدت در کانون زمین لرزه ها 206

فصل هفتم : روند توسعه شهری و تعامل آن با مخاطرات ژئومورفولوژیک

7-1 مقدمه : 211

7-2 : توسعه تاریخی و شکل گیری اولیه شهر بجنورد. 211

7-2-1 شهر قدیم بجنورد. 212

7-2-2 بجنورد امروز. 214

7-3 بررسی تحولات سیاسی جمعیتی و تأثیر آن بر توسعه شهری.. 218

7-3-1 مقدمه. 218

7-3-2 تعداد و تحولات جمعیت شهرستان بجنورد بر اساس تقسیمات سیاسی جدید.. 219

7-3-3 تحولات جمعیت شهر بجنورد. 222

7-3-4 مهاجرت… 223

7-3-5 برآورد جمعیت شهر بجنورد با استفاده از رشد طبیعی.. 225

7-4 روند توسعه و گسترش فیزیکی شهر بجنورد. 228

7-4-1 تحولات و کاربری اراضی شهری.. 228

7-4-2 مکان گزینی و توسعه شهر در طی ادوار گذشته.. 229

7-4-3 جهات توسعه231

7-4-4 ویژگیهای کالبدی 233

7-5 توسعه شهری و قابلیت اراضی در حوضه بجنورد236

7-5-1 طبقه بندی واحدهای اراضی و قابلیت ان در توسعه شهری236

7-5-2 بررسی اثرات شرایط خاکشناسی و منابع اراضی حوضه بجنورد بر فرایندهای مخاطره آمیز239

7-5-2-1 رطوبت خاک240

7-5-2-2 بافت خاک… 240

7-5-2-3 استحکام برشی.. 240

7-5-2-4 میزان کربنات کلسیم موجود در خاک… 241

7-6 نوع کاربری ـ پوشش زمین و تراکم پوشش گیاهی.. 241

7-6-1 نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه های مطالعاتی.. 241

7-6-2طبقه بندی نوع کاربری ـ پوشش زمین حوضه بجنورد. 242

7-6-3 تراکم پوشش گیاهی در حوضه بجنورد. 243

فصل هشتم: نتیجه گیری اولیه بر اساس لایه های اطلاعاتی و GIS

8-1 نتیجه گیری اولیه بر اساس نقشه های پایه روند توسعه شهری 250

8-2 نقشه توپوگرافی حوضه بجنورد 251

8-3 نقشه شیب (Slope map). 252

8-4 نقشه جهت شیب… 254

8-5 نقشه خاکشناسی و تناسب اراضی حوزه بجنورد. 256

8-6 لایه زمین های کشاورزی در معرض خطر. 257

8-7 لایه نقاط روستایی ادغام شده و در معرض خطر. 257

8-8 ویژگی های گسل شناسی حوضه بجنورد. 258

8-9 نقشه منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه بجنورد. 258

8-10 نقشه زمین شناسی حوضه بجنورد. 260

8-11نتیجه گیری نهائی.. 261

8-12 ارزیابی و اثبات فرضیات 267

8-13 راهبردهای اجرایی جهت توسعه شهر بجنورد 268

منابع فارسی:

1- آر . یو کوک و جی . سی . دورکمپ ؛ ژئومورفولوژی و مدیریت محیط ( جلد اول ) ترجمه شاپور گودرزی نژاد ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، پاییز 1377 ؛ صص 207 – 201 .

2- آر . یو کوک و جی . سی . دورکمپ ؛ ژئومورفولوژی و مدیریت محیط ( جلد دوم ) ترجمه شاپور گودرزی نژاد ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، پاییز 1377 ؛ صص 35 .

3- استانداری خراسان شمالی – حوادث غیر مترقبه – 1386 – آمار و خسارتا

4- خوانساری ، محمد ؛ دور? مختصر منطق صوری ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1364 ؛ ص 48 .

5- ریمون ، کیوی ولوک وان کامپنهود ؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر ، نشر توتیا ، چاپ ششم ، تهران ، بهار 1381 ؛ صص 75 و 218 .

6- ریچارد جی ، چورلی ، استانلی اِی سوم و دیوید ای . سودن ؛ ژئومورفورلوژی ( جلد سوم ) ، ترجمه احمد معتمد و ابراهیم مقیمی ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران ، زمستان – 1379 .

7- سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ؛ گزارش صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرسان بجنورد ، 1383 ؛ ص 21 .

8- سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی ؛ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بجنورد ، بخش آبخیزداری ؛ نقشه با مقیاس 50000 : 1 زمین لغزشهای استان خراسان شمالی ، 1382 .

9- شجاعی ، حسن ؛ رخداد سوانح طبیعی سال 1995 ، مجله مسکن و انقلاب شمارهای 71 و 72 ؛ ص 59 .


مبلغ قابل پرداخت 6,100 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۳۰ تیر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1985

برچسب های مهم

درمان تمام انواع مشکلات جنسی مردان و زنان (تضمینی

درمان تمام انواع مشکلات جنسی مردان و زنان (تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و احترام خدمت همه شما دوستان و سروران گرامی... *یک نکته بسیار مهم*: این فایل آموزشی حاوی هیچگونه تصویر یا متن تحریک کننده و مخالف با موازین اسلامی نمیباشد و از لحاظ شرعی و قانونی هیچگونه مشکلی ندارد. رابطه جنسی بخش جدایی ناپذیر و بسیار لذت ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/05/26 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

کسب درامداز اینترنت تضمینی

کسب درامداز اینترنت تضمینی

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 ابان 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه آپدیت مهرماه 97 نکته: دوستان عزیز یکی از سوالاتی که خیلی از کاربران میپرسند اینه که آیا پکیج شما همون پکیجی هستش که تو اینترنت زده (کسب درآمد ۳۰۰ هزار در 30 دقیقه ) ؟! نخیر ، اون (پکیج کسب درآمد ۳۰۰،۰۰۰ در ۳۰ دقیقه ) به شما کلا یک چیز دیگه رو ...

افزایش قدبا متدجهانی گروتالردینامیک

بلند قد و جذاب شوید بنام خداوند بخشنده و مهربان سلام در این مطلب قصد داریم شما را با آخرین متد افرایش قد که تا مدت ها پیش در ایران ناشناخته بود آشنا کنیم. ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

پکیج بهترین برنامه های ردیابی و کنترل همسر و

کاملترین پکیج برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند + آموزش برنامه های پکیج: آموزش ردیابی گوشی سرقت شده بدون نصب برنامه برنامه اندروید ردیابی با ارسال پیامک و بدون نیاز به فعال بودن GPS برنامه اندروید کنترل کامل گوشی و دریافت پیامک ها و تماس ها و ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی و گنج نامه

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر وخواجه نصیر طوسی دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم بعضی افراد به سایت شاهین زند با نام نوین بینش پیام ارسال می کنند و توضیح می دهند مبلغی را جهت خرید این کتاب پرداخت کرده اند ولی کتابی در اختیار آن ها قرار نگرفته است. متاسفانه بعضی افراد سودجو از نام این کتاب و نام شاهین زند استفاده کرده ...

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت

پکیج کسب درآمد از اینترنت آموزش ساختن فروشگاه اینترنتی آموزش فروشگاه اینترنتی به عنوان هدیه فقط 25 نسخه به فروش میرسد و دیگه به هیچ عنوان به فروش نمیرسد تعداد موجود = 5 عدد جوانان جویای کار بشتابید فرصت محدوده بدون نیاز به دانش خاصی مناسب برای تمامی افراد از ...

کسب درآمد رایگان از سیستم همکاری در فروش

کسب درآمد رایگان از سیستم همکاری در فروش

کسب درآمد از همکاری در فروش سایت مارال فایل maralfile.com با سلام خدمت کاربران سایت پرشین کالا و دوستانی که به دنبال کسب درآمد از اینترنت هستند ما در این قسمت از آموزش به شما کسب درآمد از سیستم همکاری در فروش را آموزش خواهیم داد توجه کنید دوستان که نیاز نیست هزینه ای ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

کسب درآمد 650میلیون تومانی در یک روز کاملا تست

اگه واقعا خواهان تغییر و درآمدزایی هستید، این صفحه رو کامل مطالعه کنید، در غیر این صورت میتونید با خیال راحت این صفحه رو ترک کنید :) این روزها با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور، کسب درآمد برای خیلی از افراد جامعه بسیار دشوار است. بسیاری از افراد به امید ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

دانلود کتاب آموزش ساخت انواع کابینت مدرن MDF

نوع فایل:PDF زبان:فارسی حجم فایل:18KB در چند دهه اخیر با توجه به افزایش رشد آپارتمان سازی ، تعداد متقاضیان ساخت کابینت نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به تغییر ماهیت کابینت ها از فلزی به MDF و تمایل به تغییر مکرر دکوراسیون آشپزخانه از سوی خانواده ها ، کابینت سازی نیز در میان مشاغل ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما