بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 736
  • بازدید دیروز : 1705
  • بازدید کل : 888911

آمار بازدید سایت

پیوند ها

پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)


پروژه آماده ساخت آلياژهاي پلي يورتان  پلي وينيل كلرايد به منظور بهبود خواص مكانيكي پلي وينيل كلرايد (114 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش)

 

آلياژ پليمري به مخلوطي از دو يا چند پليمر گفته مي شود كه به منظور ايجاد گستره جديدي از خواص نهايي با يكديگر مخلوط مي شوند. مخلوط كردن مواد پليمري به منظور توليد آلياژ، يكي از استراتژي هاي شناخته شده جهت ابداع مواد جديد با خواص مختلف مي باشد. با استفاده از اين روش مي توان بدون ساختن يك پليمر نو از مونومرها، تنها با استفاده از مخلوط كردن مواد پليمري شناخته شده، به آلياژي دست يافت كه خواص كاربردي مورد نظر را داشته باشد.

پيش از ساختن آلياژ پليمري بايد سازگاري اجزاي سازنده آلياژ مورد بررسي قرار گيرد. عدم وجود سازگاري منجر به ايجاد سطح مشترك ضعيف بين فازها و در نتيجه خواص مكانيكي نامناسب مي شود. در واقع خواص فيزيكي – مكانيكي ‌نهايي آلياژ نه تنها بوسيلة خواص فيزيكي و مكانيكي هر يك از پليمرهاي سازنده، بلكه از طريق چسبندگي بين فازها نيز تعيين مي‌شود.

يكي از اهداف ساختن آلياژهاي پليمري، بهبود خواص مكانيكي يك پليمر با استفاده از آلياژ كردن آن با يك پليمر ديگر مي باشد. چقرمه سازي پليمر هاي شكننده پر مصرف، با استفاده از الاستومرها يكي از موارد آلياژ سازي به منظور بهبود خواص مكانيكي است . در اين موارد خواص پليمرهاي پر مصرف از طريق الاستومرها بهبود مي يابد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

1- مقدمه. 1

2- مرور گزارشات... 4

2-1- عوامل مهم تاثير گذار در ساخت آلياژهاي گرماسخت / گرمانرم. 5

2-1-1- غلظت جزء گرمانرم و تركيب درصد اجزا5

2-1-2- نسبت گرانروي دو فاز7

2-1-3- نرخ واكنش فاز گرماسخت و زمان ژل شدن.. 11

2-2- پلي وينيل كلرايد. 12

2-3- پلي يورتان.. 12

2-3-1- مقدمه. 12

2-3-2- مونومر هاي سازنده پلي يورتان.. 13

2-3-2-1- ايزوسيانات... 14

2-3-2-2- پلي الها18

2-3-2-3- عامل بسط زنجير. 20

2-3-2-4- كاتاليزور21

2-3-3- الاستومرهاي پلي يورتان.. 22

2-3-3-1- الاستومرهاي شبكه اي شونده پلي يورتان.. 23

2-3-3-2- روش تك مرحله ايدر ساخت الاستومرهاي شبكه اي شده پلي يورتان.. 23

2-3-3-4- تئوري مشاهده رفتار الاستومري در الاستومرهاي پلي يورتان.. 24

2-3-4- شيمي رئولوژي پلي يورتان.. 26

2-3-4-1- مقدمه. 26

2-3-4-3- شيمي – رئولوژي واكنش هاي توليد پلي يورتان با شبكه هاي عرضي شيميايي.. 27

2-3-5- آلياژهاي پلي يورتان.. 32

2-3-5-1- آلياژهاي پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد. 33

2-3-5-2- پليمر كردن پلي يورتان همزمان با آلياژ سازي با پلي وينيل كلرايد. 39

3- تجربي.. 40

3-1- مقدمه. 41

3-2- مواد. 41

3-2-1- دي فنيل متان دي ايزوسيانات... 42

3-2-2- پلي تترا متيل اتر گلايكول.. 42

3-2-3- (1 و4- بوتان دي ال)43

3-2-4- دي بوتيل تين دي لورات... 43

3-2-5- پلي وينيل كلرايد. 44

3-2-6- پايدار كننده حرارتي.. 44

3-4- روشهاي تهيه نمونه و شرايط آزمايش.... 46

3-4-1-انتخاب عوامل و جدول آزمايشات روش تاگوچي.. 46

3-4-2- آزمايشات رئومتري.. 48

3-4-2-1- روش آماده سازي نمونه ها جهت آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-2-2- شرايط آزمايشات رئومتري.. 49

3-4-3- اختلاط با پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-1- آماده سازي آميزه پلي وينيل كلرايد. 50

3-4-3-2- ساخت آلياژ در مخلوط كن داخلي.. 51

3-4-4- آماده سازي نمونه براي آزمايش ميكروسكوپ الكتروني.. 53

3-4-5- آماده سازي نمونه هاي آزمايش كشش.... 53

4- نتايج و بحث... 54

4-1 -مقدمه. 54

4-2- نتايج روش طراحي آزمايش تاگوچي.. 54

4-3- آزمايشات تكميلي و انتخاب تركيب پلي يورتان نهايي.. 58

4-4- شناسايي مشخصه هاي تركيب نهايي به منظور تعريف محدوده عمليات اختلاط.. 68

4-4-1- اثر دما68

4-4-2- اثر نرخ برش.... 72

4-5- اثر نرخ برش بر گرانروي كمپلكس پلي وينيل كلرايد. 75

4-6- پليمر شدن و اختلاط همزمان پلي يورتان در فاز پيوسته پلي وينيل كلرايد. 76

4-6-1- اثر پايدار كننده حرارتي پلي وينيل كلرايد روي پليمرشدن پلي يورتان.. 76

4-6-2- بررسي نسبت گرانروي پلي يورتان و پلي وينيل كلرايد. 78

4-6-3- بررسي نحوة خوراك دهي اجزاء82

4-6-3-1- تحليل گشتاور روش خوراك دهي 1. 83

4-6-3-2- تحليل نتايج روش خوراك دهي 2. 84

4-6-3-3- بررسي روش سوم خوراك دهي.. 85

4-6-3-4- انتخاب روش خوراك دهي.. 86

4-6-4- بررسي اثر تغيير تركيب درصد فاز متفرق در تغيير گشتاور تعادلي.. 86

4-6-4-1- روش خوراك دهي اول.. 87

4-6-4-2- روش خوراك دهي سوم. 88

4-7- نتايج آزمون هاي مكانيكي.. 89

4-7-1- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي اول.. 89

4-7-2- خواص مكانيكي آلياژهاي توليد شده از روش خوراك دهي سوم. 92

4-8- مشاهده ريز ساختار آلياژ نهايي.. 95

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

5- نتيجه گيري.. 101

6- پيشنهاد براي ادامه تحقيق... 103

  

 

فهرست جداول

 جدول 3-1 مشخصات ايزوسيانات استفاده شده در ساختن پلي يورتان.. 42

جدول 3-2 مشخصات پلي ال هاي استفاده شده در ساخت پلي يورتان.. 43

جدول 3-3 مشخصات 1و4-بوتان دي ال.. 43

جدول 3-4 مشخصات دي بوتيل تين دي لورات... 44

جدول 3-5 مشخصات پلي وينيل كلرايد. 44

جدول 3-6 نام عاملها و سطح هر عامل در روش تاگوچي.. 47

جدول 3-7 آرايه L9 استاندارد پيشنهادي روش تاگوچي.. 48

جدول 4-1 مشخصات نمونه هاي استفاده شده در بررسي اثر وزن مولكولي پلي ال.. 60

جدول 4-2 مشخصات نمونه هاي مورد استفاده در بررسي اثر تغيير محتواي عامل بسط زنجير. 61

جدول 4- 3 مشخصات تركيب هاي به كار رفته در آزمايش زمان.. 64

جدول 4-4 مشخصات تركيب انتخاب شده جهت آلياژ شدن با پلي وينيل كلرايد. 67

 

فهرست اشكال

 

شكل 2-1 ريز ساختار آلياژهاي پلي پروپيلن/پلي كربنات... 6

شكل2-2 نتايج بدست آمده توسط پل در مورد آلياژهاي پلي كربنات/استايرن اكريلونيتريل در دو حالت استفاده از 3% سازگار كننده و بدون سازگار كننده8

شكل2-3 تغييرات گرانروي فاز متفرق به فاز پيوسته برحسب پيشرفت واكنش پليمر شدن پلي يورتان در پلي اتيلن مذاب 9

شكل2-4 سه ناحيه تغيير در نمودار گشتاور- زمان هنگام پليمر شدن پلي يورتان.. 10

شكل2-5 نمودار گشتاور برحسب نسبت گرانروي در دماي معادل 140 درجه و دور 50 دور بر دقيقه 11

شكل2-6 واكنش تشكيل گروه شيميايي يورتان.. 13

شكل2-7 گروه شيميايي ايزوسيانات... 14

شكل2-8 ساختارهاي همپار در يك تركيب ايزوسيانات... 14

شكل 2-9 ساختار شيميايي ايزوسيانات هاي پر مصرف... 16

شكل2-10 نمايي از زنجير مولكولي MDI17

شكل2-11 ساختار شيميايي تترا هيدروفوران (راست) و پلي تترا هيدروفوران (چپ)20

شكل 2-12 ساختار مولكولي 1و4-بوتان دي ال.. 21

شكل2-13 ساختار بلوكي پلي يورتان تشكيل شده از قسمت هاي نرم و سخت... 25

شكل2-14 تعيين نقطه ژل با استفاده از ثبت مقادير ضريب ميرايش با گذشت زمان.. 29

شكل 2-15 آزمون كشش بر روي آلياژهاي پلي يورتان گرمانرم/ پلي وينيل كلرايد.37

شكل2-16 مقايسه اثر نرم كننده هاي DOP و DIDP با اثر نرم كنندگي پلي يورتان در تغيير مدول پلي وينيل كلرايد 39

شكل 4-1 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي بر حسب افزايش تدريجي دما55

شكل 4-2 نمودار تغييرات گرانروي كمپلكس بر حسب افزايش تدريجي دما55

شکل 4-3 نمودار تك عاملي اثر نسبت مولی (پلي تترا متيل اتر گلايکول/1و4-بوتان دي ال) روی مدول ژل 56

 شکل 4-4 نمودار تك عاملي اثر غلظت كاتاليزور روی مدول ژل.. 57

شکل 4-5 نمودار تك عاملي اثر نرخ حرارت دهي روی مدول ژل.. 57

شکل 4-6 نمودار تك عاملي اثر وزن مولكولي پلي ال روی مدول ژل.. 57

شكل 4-7 آزمايش زمان تركيب بهينه تاگوچي در دماي 120 درجه سانتي گراد. 58

شكل4-8 مدول ذخيره و اتلافي با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 60

شكل4-9 تغيير زمان ژل با تغيير وزن مولكولي پلي ال براي تركيب هاي (1)، (2) و(3) جدول 4-1 61

شكل 4-10 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي در نقطه ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2. 62

شكل 4-11 نمودار تغييرات زمان ژل برحسب افزايش غلظت عامل بسط زنجير براي نمونه هاي جدول 4-2 62

شكل 4-12 مقايسه مدول در نقطه ژل تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور جدول 4-2. 63

4-13 نمودار تغييرات زمان ژل شدن تركيبات كاتاليزور دار و بدون كاتاليزور64

شکل 4-15 نمودار مقايسه اي نشان دهندة اثر افزودن كاتاليزور روي مقدار مدول ذخيره و اتلافي در نقطة ژل شدن تركيبات جدول 4-3 در دماي 75 درجه سانتي گراد. 66

شكل 4-16 نمودار تغييرات مدول ذخيره و اتلافي تركيب نهايي در اثر افزايش تدريجي درجة حرارت با نرخ 1 درجة سانتي گراد بر دقيقه. 69

شكل 4-17 بررسي اثر تغيير دما در چگونگي تغيير مدول ذخيره تركيب نهايي با زمان.. 70

شکل 4-18 اثر دما روي چگونگي افزايش مدول اتلافي تركيب نهايي با زمان.. 70

شكل 4-19 بررسي اثر تغيير دما روي افزايش گرانروي كمپلكس.... 71

شكل 4-20 روند تغييرات زمان ژل شدن بر حسب افزايش دما72

شكل4-22 رفتار گرانروي كمپلكس تركيب پلي يورتان در فركانس هاي 1،5،10،20،50 راديان بر ثانيه در دماي 120 درجة سانتي گراد. 73

  شكل 4-23 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 100 درجة سانتي گراد.74

شكل 4-24 نمودار گرانروي كمپلكس- فركانس در زمانهاي مختلف پيش و پس از ژل شدن در دماي 120 درجة سانتي گراد..74

شكل 4-25 نمودار گرانروي كمپلكس – فركانس پلي وينيل كلرايد. 76

شكل 4-26 بررسي اثر كاتاليزوري پايدار كنندة حرارتي بكار رفته در تركيب پلي يورتان.. 77

شكل 4-27 گرانروي پيش بيني شده پلي وينيل كلرايد در دماي 120 درجه سانتي گراد. 79

شكل 4-28 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پيش از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-29 نسبت گرانروي كمپلكس (پلي وينيل كلرايد/ پلي يورتان)، در زمانهاي مختلف از شروع واكنش پس از زمان ژل شدن بر حسب فركانس در دماي 120 درجه سانتي گراد. 80

شكل 4-30 نمودار تغييرات گشتاور- زمان تركيب 25/75 (پلي يورتان/پلي وينيل كلرايد) در روش اول خوراك دهي.سرعت چرخش60 دور بر دقيقه مي باشد. 83

شكل 4-31 نمودار گشتاور- زمان مخلوط 25/75 (پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد) در روش دوم خوراك دهيسرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 84

شكل 4-32 نمودار گشتاور زمان تركيب (25/75) PVC/PU ، روش سوم خوراك دهي.. 86

سرعت چرخش 60 دور بر دقيقه مي باشد. 86

شكل 4-33 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش اول خوراك دهي.. 87

شكل 4-34 نحوة تغييرات گشتاورتعادلي با تغيير مقدار پلي يورتان در سرعت هاي 60، 80 و 100 دور بر دقيقه در روش سوم خوراك دهي.. 89

شكل 4-35 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-36 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 90

شكل4-37 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش اول خوراك دهي.. 91

شكل4-38 روند تغيير مدول الاستيك تركيبات تهيه شده با روش سوم خوراك دهي.. 92

شكل4-39 روند تغيير ازدياد طول در نقطه پارگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

شكل4-40 روند تغيير چقرمگي براي تركيبات روش سوم خوراك دهي.. 93

عكس 1 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 60. 97

عكس 2 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 80. 97

عكس 3 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي اول سرعت 100. 97

عكس 4 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 60. 97

عكس 5 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 80. 97

عكس 6 ريز ساختار تركيب درصد 25/75 روش خوراك دهي سوم سرعت 100. 97

عكس 7 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 60 دور بر دقيقه. 98

عكس 8 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 80 دور بر دقيقه. 98

عكس 9 ريز ساختار آلياژهاي 25/ 75 پلي يورتان / پلي وينيل كلرايد تهيه شده با روش سوم خوراك دهي در سرعت 100 دور بر دقيقه. 98

عكس 10 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 10/90 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 11 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 15/85 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 12 ريز ساختار آلياژ در تركيب درصد 25/75 پلي يورتان/ پلي وينيل كلرايد. 100

عكس 13 تصوير ريز ساختار آلياژ تهيه شده با شناساگر الكترون بازگشتي.. 101

 

 

 


مبلغ قابل پرداخت 50,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲ خرداد ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1223

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما