بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده

فروشگاه جامع خرید پروژه و مقاله آماده دانشجویی

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 847
 • بازدید دیروز : 1705
 • بازدید کل : 889022

آمار بازدید سایت

پیوند ها

7- پروژه آماده: بررسی ذخيره سازي انرژي سيستمهاي تبخيري مرکب و غیر مستقیم و تحليل کولر هاي تبخيري غير مستقيم - 190 صفحه فایل ورد (Word)


7- پروژه آماده: بررسی ذخيره سازي انرژي سيستمهاي تبخيري مرکب و غیر مستقیم و تحليل کولر هاي تبخيري غير مستقيم - 190 صفحه فایل ورد (Word)

مقايسه سيستمهاي خنک کننده تراکمي و تبخيري

همانطور که اشاره شد سيستمهاي خنک کننده تراکمي يکي از کاربردي ترين لوازم تهويه مطبوع مي باشند که داراي مزيتهاي زير مي باشند:

 1. قابل استفاده بودن در شرايط مختلف آب و هوايي از قبيل گرم و مرطوب و يا نيمه مرطوب؛
 2. توانايي خنک کنندگي بالا در محدوده هاي مختلف دمايي؛
 3. توانايي کنترل دماي محيط توسط آنها؛
 4. توانايي ساخت آنها در اندازه ها و ظرفيتهاي حرارتي مختلف؛

در عين حال علي رغم اين مزيتها، معايب زير را نيز مي توان براي آنها بر شمرد:

 1. مصرف بالاي انرژي که باعث مي گردد در فصول گرم % 70 از برق مصرفي يک ساختمان را به خود اختصاص دهند.
 2. استفاده از کلرو فلورو کربنها (CFCs) يا هالوژن کلرو فلورو کربنها (HCFCs) و يا آمونياک به عنوان مبرد، که هر يک مضراتي براي محيط زيست و سلامت انسان دارند. CFCها و HCFCها از جمله مواد مضر براي محيط زيست و به خصوص براي لايه ازن مي باشند که اثر مخربي بر آن دارند. لازم به ذکر است که لايه ازن محافظ زمين در برابر تشعشعات ماوراء بنفش خورشيد مي باشد. آمونياک نيز بر روي سلامتي انسان تاثير مستقيم داشته و مقدار کمي از آن مي تواند باعث تخريب سيستم بينايي گردد.
 3. قيمت بالا و هزينه هاي تعميرات و نگهداري زياد اين سيستمها؛

در مقابل سيستمهاي خنک کننده تبخيري نسبت به سيستمهاي خنک کننده تراکمي داراي مزاياي زير مي باشند:

 1. مصرف پايين انرژي نسبت به سيستمهاي خنک کننده تراکمي (حدوداً يک چهارم)، که خود باعث کاهش مصرف انرژي و کاهش مصرف سوختهاي فسيلي خواهد شد.
 2. استفاده از آب به عنوان مبرد که به دليل سالم بودن و در دسترس بودن آن يکي از مزيتهاي اساسي سيستمهاي خنک کننده تبخيري مي باشد.
 3. تکنولوژي ساخت ساده سيستمهاي خنک کننده تبخيري و عدم نياز به پيچيدگي هاي طراحي و ساخت و در نتيجه هزينه هاي بالاي آن.
 4. قيمت مناسب و هزينه هاي نگهداري پايين نسبت به سيستمهاي خنک کننده تراکمي.

مشکل عمده اي که سيستمهاي خنک کننده تبخيري را محدود مي سازد اين است که نمي توان آنها را در مناطق گرم و مرطوب بکار برد. با اين وجود و با توجه به موارد ذکر شده سيستمهاي خنک کننده تبخيري مي توانند جايگزين مناسبي براي سيستمهاي خنک کننده تراکمي باشند، اما بايستي بتوان سيستمهاي تبخيري جديدي ارائه نمود تا بتوانند محدوديتهاي سيستمهاي موجود را پوشش دهند.

1-2. انواع سيستمهاي خنک کننده تبخيري [1]

سيستمها و تجهيزات سرمايش تبخيري از دسته سيستمهاي سرمايشي مي باشند که به دليل قيمت پايين، هزينه ناچيز نگهداري و کاربرد مناسب در مناطق بياباني با آب و هواي گرم و خشک کاربرد وسيعي دارند. اين سيستمها به دو گروه اصلي سرمايش تبخيري مستقيم (1) و سرمايش تبخيري غير مستقيم (2) تقسيم مي شوند.

در تجهيزات تبخيري مستقيم هوا در اثر تماس مستقيم با آب خنک مي شود. اين تماس ممکن است توسط سطوح گسترده مرطوب (3) يا گروهي از افشانک ها تامين گردد.

در سيستمهاي غير مستقيم، هوا به دو بخش اوليه و ثانويه تقسيم شده و وارد يک مبدل حرارتي ميگردد. هواي ثانويه به روش تبخيري خنک شده، سپس با تماس غير مستقيم با هواي اوليه آن را خنک مي کند.

سيستمهاي ترکيبي (4) که شامل هر دو گروه فوق هستند نيز وجود دارند که به تازگي تحقيقات گسترده اي در مورد آنها شروع شده است. در ادامه به معرفي کلي تري از هر يک از اين سيستمها خواهيم پرداخت.

1-2-1. سيستمهاي خنک کننده تبخيري مستقيم

در سرمايش هوا به روش تبخيري مستقيم، آب در داخل جريان هوا تبخير مي شود. شکل زيرتغييرات ترموديناميکي هوا و آب در هنگام تماس مستقيم را نشان مي دهد.درجه حرارت تعادل آبي که به طور مداوم گردش مي کند، برابر با درجه حرارت حباب تر ورودي خواهد بود. در اثر انتقال جرم و حرارت بين هوا و آب، همزمان با ثابت ماندن درجه حرارت حباب تر، درجه حرارت حباب خشک هوا کاهش و رطوبت نسبي آن افزايش مي يابد.

ميزان نزديک شدن (1) درجه حرارت هواي خروجي از يک کولر تبخيري مستقيم به درجه حرارت حباب تر هواي تر ورودي، يا حد اشباع شدن کامل هواي خروجي را بر حسب بازده اشباع مستقيم‌(2) بيان مي کنند. اين ضريب به صورت زير تعريف مي شود :

 

مراحل فهم سيکل:

1-يادآوري مفهوم خنک کننده تبخيري

2-يادآوري فرايند تبخيري غير مستقيم

3- يادگيري سيکل ميسو تسنکو

الف) سرد کنندگي تبخيري مستقيم:

کولرهاي تبخيري دماي هوا رابا استفاد ه از حرارت نهان حاصل از تبديل آب به بخارکاهش مي دهند. دراين فرايند، انرژي هوا تغيير نمي يابد. هواي گرم وخشک به هواي سرد ومرطوب تبديل مي شود. حرارت هوا براي تبخيرآب استفاده مي گردد. هيچ حرارتي اضافه يا حذ ف نمي شود، در نتيجه يک فرايند آدياباتيک رخ مي دهد. آنتالپي (يا در اصل انرژي) هوا تغيير نمي يابد. سيستمهاي تبخيري مستقيم عموما راندماني بين 70 تا90 درصد دارند، البته اين راندمان بستگي به دماي مرطوب هواي ورودي دارد.

شکل6-1:شماتيک سيستم خنک کنندگي تبخيري مستقيم [4]

شکل 6-2:نمودار سا يکرومتريک خنک کنندگي تبخيري مستقيم [4]

ب) سردکنندگي تبخيري غير مستقيم:

سالهاي زيادي سيستمهاي خنک کننده تبخيري غير مستقيم با موفقيت کمي مورد استفاده قرارمي گرفتند و اين امر به دليل ميزان انتقال حرارت کم آنها بود. واحد هاي توليدي و تجاري قادر به طراحي و ساخت سيستمي با سرمايش لازم وهزينه هاي پايين نبودند. ازديدگاه ترموديناميکي يک کولر تبخيري غير مستقيم هواي اوليه يا هواي توليدي را ازيک سمت صفحه وهواي ثانويه يا سيال عامل را از طرف ديگر صفحه عبور مي دهد. سمت مرطوب حرارت از سمت خشک از طريق تبخير آب و حرارت نهان آن جذب مي کند. دماي هوا در طول طرف خشک صفحه کاهش مي يابد. در حالت ايده ال دماي هواي خشک خروجي از انتها ي صفحه برابر دماي مرطوب هواي ورودي خواهد بود.

 

شکل6-3: نمايي از نحوه کارکرد خنک کنندگي تبخيري غير مستقيم [4]

شکل6-4: نمودار سا يکرومتريک خنک کنندگي تبخيري غير مستقيم ‍[4]

 

از ديدگاه تئوري، دماي سيال عامل در طرف مرطوب صفحه از دماي هواي مرطوب ورودي تا دماي خشک جريان هواي اوليه افزايش يافته و به حالت اشباع خواهد رسيد. البته اين اتفاق زماني رخ خواهد دادکه طول صفحات بي نهايت باشد و دبي جريان سيال عامل و هواي توليدي مساوي باشد. اين يک حالت ايده الي است که براي دستيابي به آن، مبدلهاي کولر هاي تبخيري غير مستقيم به صورت مبدلهاي جريان عمودي ساخته مي شوند. راندمان اين مدل از کولر ها به طور تقريبي 54 درصد گزارش شده است.

شکل6-5: اين شکل نمايي از يک نوع کولر تبخيري غير مستقيم با مبدل جريان عمودي مي باشد 0محدوديتهاي فيزيکي حاصل از ساختار آن باعث مي گردد که حدود 10درصد از سيال عامل و10درصداز مساحت صفحه، 70درصد از خنک کنندگي را انجام دهند. [4]

ج) مبدل حرارتي کليد M-cycle:

از لحاظ تئوري دماي حباب مرطوب پايين ترين دماي قابل دستيابي بوسيله سيستمهاي خنک کننده تبخيري و برجهاي خنک کن مي باشد. در حاليکه بوسيله M-cycle مي توان به دمايي پايين تر از دماي حباب مرطوب و نزديک به نقطه شبنم دست يافت. درM-cycle هردو جريان هواي سيال عامل و هواي توليدي بوسيله بخشي از سيال عامل که براي جذب رطوبت جدا شده، خنک مي گردند. علت اين امرآن است که جريان سيال عامل در ابتداي ورود به مبدل، خنک شده وتوانايي خارج کردن حرارت بيشتري از هواي توليدي را خواهد داشت.

 

شكل 6-6: شماتيك مبدل حرارتي M-cycle[4]

اين مبدل، يک مبدل انتقال حرارت و جرم مي باشدکه از يک کانال مرطوب ويک کانال خشک تشکيل شده است. همچنين از نظر ساختاري اين مبدل با مبدلهاي کولرهاي تبخيري غير مستقيم(IEC )متفاوت مي باشد.

جريان سيال عامل ابتدا در يک کانال خشک، خنک شده سپس به بخشهاي مختلف تقسيم مي گردد و وارد کانال مرطوب مي شود. کانال مرطوب اين جريان سيال را بطور پله اي خنک و اشباع مي کند. اين فرايند در يک فضاي کوچک با دفعات زياد تکرار شده و نهايتا سبب دستيابي به حداقل دما مي شود.

هواي توليد شده از سمت ديگر کانال که خشک است عبور مي کند. حرارت از هواي توليدي و از طريق صفحات مبدل حرارتي به سيال عامل وآب موجود در کانال مرطوب انتقال يافته، سپس از طريق تبخير آب در سيال عامل از مبدل خارج مي گردد. با وجود چنين شرايطي دماي هواي توليدي به دمايي پايين تر از دماي حباب مرطوب خواهد رسيد و بدون افزايش رطوبت از مبدل خارج مي گردد.

 


مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آذر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 280

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1397/01/27 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید 15 اردیبهشت 1397 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای ...

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

-اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی کم در ...

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

مجموعه ی آموزش تعمیر لامپ کم مصرف (از مبتدی تا

کتاب آموزش تعمیر لامپ کم مصرف همانطور كه مي دانيد لامپ هاي كم مصرف بعد از مدتي ديگر روشن نمي شوند و نياز به تعمير دارند در بيشتر اين موارد مي توان با ساده ترين وسايل لامپ را در منزل تعمير كرد این مجموعه دارای 5 کتاب است که در آن نحوه عملکرد و روش های عیب یابی لامپ کم ...

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی

کسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونی + تضمینی روی لینک زیر کلیک نمایید و این فایل را رایگان دانلود نمایید از سایت یا وبلاگ خود درآمد میلیونی کسب نمایید همین آلان استخدام شوید و شروع به کار کنید و درآمد کسب نمایید. بدون نیاز به تخصصی خاص، ساده و راحت با ...

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

نرم افزار محاسبه سود انواع سپرده کوتاه مدت عادی و

اولین و تنها نرم افزار محاسبه سود سپرده های کوتاه مدت به صورت واریز و برداشت منظم و نامنظم با رابط کاربری آسان برای عموم کاربران رایانه و تلفن همراه بانکداری در ایران یکی از پرسود ترین مشاغل و امیدوارترین صنعت در بورس ایران برای کسب سود است. بانک از جمله صنعت‌های پرپتانسیل ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی نرم افزار های اددممبر واقعی و فیک

تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی وفیک را یک جادریافت کنیدهرکدام از این نرم افزار ها در اینترنت و کافه بازاربه قیمت خیلی بالایی بفروش میرسند. نکته: پورسانت بازاریابی این محصول 60% است نسخه ی 100%تست شده با توجه به فیلترینگ تلگرام 15 اردیبهشت ...

دانش خانواده و جمعیت - جمعی از نویسندگان - عمومی

«دانش خانواده و جمعیت» دانشگاه پیام نور کامل به همراه تست های رسمی این درس از سال تحصیلی 92 تا سال 96 بازدید کننده گرامی توجه فرمایید قیمت این محصول در اکثر فروشگاه ها با تعداد صفحه های کمتر در حدود 10 هزار تومان است که در وب سایت جزوه سرا با تخفیف تابستانی ...

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

کتاب افزایش ممبر کانال تلگرام

افزایش اعضای کانال تلگرام ، مهمترین دغدغه صاحبان کانال در این شبکه اجتماعی موبایلی است.در این مطلب موثرترین روش های افزایش اعضای کانال تلگرام را به شما آموزش خواهیم داد. در ابتدا ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که افزایش اعضای کانال تلگرام ( Telegram ) با روش های غیر معمول ...

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

مقاله پرسش مهر 98-97رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 دانلود مقاله پرسش مهر 98-97 رئیس جمهور بهترین نمونه پرسش مهر نوزدهم سالتحصیلی 98-1397 با فرمت ورد و قابل ویرایش در 25 صفحه.این مقاله پرسش مهر بسیار کامل و آماده می باشد و محتواتش فهرست وار در زیر ...

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

پاسخ به پرسش مهر 97رئیس جمهور

دانلود مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 21 صفحه به صورت کامل و دقیق در رابطه با پرسش مهر نوزدهم رئیس جمهور 98-1397 مقاله پاسخ به پرسش مهر 97 رئیس جمهور بسیار کامل و دقیق و قابل ویرایش و قابل ارائه به صورت مقاله در جشنواره ها و مسابقات آموزش و پرورش ...

مجموعه -صفر تا صد راه اندازی کارگاه جوراب

نام محصول: مجموعه صفرتاصد راه اندازی کارگاه جوراب بافی تهیه کننده: دوران راهبی انتشار: وبسایت بچه‌های نساجی دانشگاه یزد فرمت محصول: کتاب الکترونیکی(PDF) + ویدئو MP4 قابل پخش در: موبایل، تبلت، کامپیوتر و ... مخاطب این بسته آموزشی: تمام افراد مبتدی که حداقل سرمایه ...

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

دانلود کتاب مجربات باقر(نایاب)

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیادند اما متاسفانه به دلیل سخت ونا مفهوم یا نا قص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات اینگونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند : جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها ...

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور

دانلود مقاله پرسش مهر 97 رئیس جمهور با فرمت ورد و قابل ویرایش در 22صفحه با موضوع در این بخش می توانید دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع را به صورت دقیق و کامل انجام داده و از این فروشگاه خرید کنید. برای دانلود مقاله پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع می توانید ...

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 - منوچهر طباطبایی موتمنی

دانلود کتاب حقوق اساسی 3 تالیف منوچهر طباطبایی موتمنی منبع رشته حقوق پیام نور ورودی های 95 به بعد شامل 287 صفحه در قالب فایل pdf طبق لیست حذفیات باب 2 و 3 و 5 مطالعه شود. ...

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان

کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ارزان خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول ...

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

بازگردانی پیامک های حذف شده- ریکاوری پیامک ۱۰۰٪

برنامه بازیابی پیامک های حذف شده -ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ ﭘﯿﺎﻣﮏ ↪ ۱۰۰٪ عملی ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﻫﺎﺍﻫﻤﯿﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ, ﺣﺘﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﭼﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ...

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست - ورودی های 95 رشته

دانلود منبع درس حقوق محیط زیست حقوق محیط زیست بین الملل جلد اول منبع ورودی های 95 رشته حقوق پیام نور نوشته حسن مرادی شامل 148 صفحه با فرمت pdf طبق لیست حذفیات فصل های 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 مطالعه شود. ...

سوال عملی Excel با جواب

سوال عملی Excel با جواب

دانلود نمونه سوال عملی اکسل همراه با جواب تشریحی تعداد فایل فشرده : 2 نوع فایل : Zip ...

آموزش برنامه نویسی آردوینو

آموزش برنامه نویسی آردوینو

معرفی آردوینو : آردوینو یکی از معروف ترین platform های متن باز است که روی برد های خود از میکروکنترلر های AVR و ARM شرکت atmel استفاده کرده است . هدف اردوینو استفاده از مدار چاپی واحد بود که توانست باعث شود توزیع دهنگان این platform باهم به اشتراک گذاری کد ها و شماتیک پروژه ی ...

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت به وسیله این برنامه میتوانید با شماره دلخواه خود به دیگران زنگ بزنید. یعنی زمانی که شما با دیگران تماس می گیرید شماره دلخواهی که شما در برنامه وارد کرده اید برای شخصی که ...

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "بهترین سایت خرید پروژه، تحقیق و مقاله آماده" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما